MOC 100 Years
TH    EN
02-507-6536  โทร. 02-507-6536
persd@moc.go.th  persd@moc.go.th
Header Image
กิจกรรมสัมมนา “การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดี เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์
watermark

         กิจกรรมสัมมนา “การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดี เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้บรรลุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรม THE REGENT CHA AM BEACH RESORT จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ สื่อสารถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรได้รับรู้และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดการบูรณาการเครือข่ายการทำงาน สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานได้ และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Teambuilding เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะในด้านการสื่อสาร สร้างเครือข่าย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของ สป. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 550 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,316,272