MOC 100 Years
TH    EN
02-507-6536  โทร. 02-507-6536
persd@moc.go.th  persd@moc.go.th
Header Image
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
watermark

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนเพื่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ขำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานรัฐมนตรี

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญกา

 1. แบบฟอร์ม 1 พิจารณาคุณสมบัติฯ

 2. แบบฟร์อม 2 ประเมินคุณลักษณะ

 3. แบบฟอร์ม 3 การเสนอเรื่องผลงาน

 4. แบบฟอร์ม 4 เสนอแนวคิด

 5. บบฟอร์ม 5 ตรวจสอบข้อมูลฯ

 6. แบบฟอร์ม 6 เกื้อกูล​​​​

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการพิเศษ

 1. แบบฟอร์ม 1 พิจารณาคุณสมบัติฯ

 2. แบบฟร์อม 2 ประเมินคุณลักษณะ

 3. แบบฟอร์ม 3 การเสนอเรื่องผลงาน

 4. แบบฟอร์ม 4 เสนอแนวคิด

 5. แบบฟอร์ม 5 ตรวจสอบข้อมูลฯ

 6. แบบฟอร์ม 6 เกื้อกูล

แบบฟอร์มระดับเชี่ยวชาญ

 1. แบบฟอร์ม K4.1 พิจารณาคุณสมบัติฯ

 2. แบบฟอร์ม k4.2 ประเมินคุณลักษณะ

 3. แบบฟอร์ม k4.3 การเสนอเรื่องผลงาน

 4. แบบฟอร์ม k4.4 เสนอแนวคิด

 5. แบบฟอร์ม k4.5 ตรวจสอบข้อมูลฯ

 6. แบบฟอร์ม k.46 เกื้อกูล

คู่มือการเขียนผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. แบบฟอร์ม 1 เอกสารประกอบการพิจารณา

2. แบบฟอร์ม 2 การนับระยะเวลาเกื้อกูล

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แบบฟอร์มระดับอาวุโส

1. แบบประเมินบุคคล

2.  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

4. ข้อเสนอแนวคิดหรือการพัฒนาปรับปรุงงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานรัฐมนตรี

แบบฟอร์ม 02 เอกสารประกอบการประเมินบุคคล

ผลงานที่เสนอเข้ารับการประเมิน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,316,247