MOC 100 Years
TH    EN
02-507-6536  โทร. 02-507-6536
persd@moc.go.th  persd@moc.go.th
Header Image
นักศึกษาฝึกงาน
watermark

นักศึกษาฝึกงาน

การพิจารณา

1. นิสิต/นักศึกษา ประสานสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้ารับการฝึกงานในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามรายละเอียดข้อมูลการฝึกงานเบื้องต้น

2. เมื่อกองบริหารทรัพยาการบุคคลพิจารณาแล้ว และเห็นว่าสามารถรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ ให้ทางสถาบันการศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงาน โดยมีหหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

3. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะรับเฉพาะนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

4. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีสถานที่ฝึกงานจำกัดสำหรับนิสิต/นักศึกษา ดังนั้นกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจัดสรรตามที่กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ประสงค์รับได้ในแต่ละช่วง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและคุณวุฒิของนิสิต/นักศึกษา

5. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะออกหนังสือรับรองการผ่านงานหลังจากที่สิ้นสุดการฝึกงานแล้วเท่านั้น

 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงาน (Click)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,316,258